ศิลปะศรีวิชัย

ศิลปะศรีวิชัย

ศิลปะศรีวิชัย ประวัติความเป็นมาของศิลปะยุคนี้

ศิลปะศรีวิชัย ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และพุทธศาสนานิกายอาจริยวาท แม้ศรีวิชัยได้หมดอำนาจไป แต่ศิลปะยังคงแพร่หลายไปทั่วดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะได้มีการขุดค้นพบศิลปวัตถุและโบราณสถานแบบศรีวิชัยจำนวนมากทางภาคใต้ โดยเฉพาะที่ไชยาและที่นครศรีธรรมราช นอกจากนั้นมีการพบประปราย เช่นทางภาคกลางพบที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเหนือพบที่วัดเจดีย์เจ็ดแถว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และเหนือสุดพบที่วัดป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

แหล่งที่มาของรูปภาพ : https://th.wikipedia.org/wiki/ศิลปะศรีวิชัย

สถาปัตยกรรมศิลปะศรีวิชัย

ใน สมัยศรีวิชัย เริ่มมีการสร้างสถาปัตยกรรมที่งดงามและยิ่งใหญ่ขึ้น โดยสถาปนิกไทยได้ผสมผสานสไตล์ในยุคศิลปะแบบชวากลาง และสไตล์ศรีลังกา สร้างสรรค์พระราชวัง วัด และอุโบสถที่มีความงดงาม และสง่างามอย่างสวยงาม และเป็นเอกลักษณ์

ประติมากรรมศิลปะศรีวิชัย

ศิลปะสมัยศรีวิชัย ประติมากรรมศรีวิชัยนิยมตามคติศาสนามหายาน คือ รูปเคารพพระโพธิสัตว์ ส่วนพระพุทธรูปได้รับอิทธิพลจากพุทธศิลป์ก่อนสมัยคุปตะ หลังคุปตะ และปาละ ตามลำดับ ลักษณ์เจดีย์ คือ เจดีย์ทรงกลม ระฆังเอวคอด ศิลปะศรีวิชัยได้เป็นต้นแบบให้ศิลปะอาณาจักรต่างๆ เช่น สุโขทัย และขอม

วัฒนธรรม และประเพณี

สมัย ศรีวิชัย เป็นระยะเวลาที่สำคัญสำหรับการพัฒนาวัฒนธรรม และประเพณี การเรียนรู้เกี่ยวกับความเคร่งครัดในการบูชาพระ และปฏิบัติธรรมทางศาสนาเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตประจำวันในสมัยนี้

สรุป

การศึกษาเกี่ยวกับสมัยศรีวิชัย และศิลปะศรีวิชัยเป็นการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ แสดงถึงความงดงาม และความสำคัญของศิลปะ วัฒนธรรมไทยในอดีตที่ยังคงมีผลต่อวันนี้อย่างใหญ่ในด้านวัฒนธรรม และการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติของเรา

ติดตามยุคของศิลปะอื่นๆ ได้ที่ : ศิลปะลพบุรี

อ่านบทความเกี่ยวกับศิลปะเพิ่มเติมได้ที่ : https://artisworlds.com/